Tuesday, August 12, 2008

Tabula Rasa

Isang sulatang hindi makita ang laman
Lamang nais ko sanang iyong mawatasan
Ang sinasabing hindi pa rin mawiwikang lubusan
Na mahinusay ang nais iparating ng isipan
Gayong ikaw ang tanging pinatutungkulan

Tanging nais kausapin at napapanaginip
Ang matang nangungusap ang nais na tumitig
Ojos y oidos; pangarap na makita't marinig
Nguni't kaharap ay sulatang walang laman pa rin

Panulat na may tintang kulay dugo at matulis
Ano bang magagamit upang magmarka sa malinis?

No comments:

Plurk